Celowana terapia z uzyciem Eculizumabu w przypadku dziedzicznego niedoboru CD59

Odziedziczony niedobór CD59 jest rzadkim zaburzeniem, które przejawia się w dzieciństwie z nawracającymi epizodami hemolitycznymi i ciężkimi objawami neurologicznymi.1 Nie istnieje określone leczenie. Tabela 1. Tabela 1. Wyniki laboratoryjne i ustalenia kliniczne u pacjentów z niedoborem CD59 w początkowej diagnozie i podczas okresu obserwacji. Opowiadamy o dziecku z odziedziczonym niedoborem CD59, który miał odpowiedź na ekulizumab przeciwciała monoklonalnego anty-C5. Pacjent przedstawiany w wieku 7 miesięcy z objawami opuszkowymi: niezdolność do połknięcia i uogólniona ciężka hipotonia mięśniowa z nieobecnymi odruchami mięśniowymi. Podczas epizodów gorączkowych w wieku 18 i 20 miesięcy nastąpiła bezpośrednia hemoliza z wynikiem ujemnym w teście antyglobulinowym, ostra niewydolność nerek i postępujące upośledzenie neurologiczne (Tabela 1, dalsze szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego l istu pod adresem) . Analiza cytometrii przepływowej komórek krwi obwodowej pacjenta wykazała wyizolowany niedobór CD59 (ryc. w dodatkowym dodatku). Sekwencjonowanie DNA w granulocytach i błonie śluzowej jamy ustnej wykazało nową homozygotyczną delecję jednego nukleotydu w eksonie 5 CD59 (c.146delA, p.Asp49Valfs * 31). Rodzice pacjenta byli heterozygotyczni pod względem mutacji (ryc. 2b w dodatkowym dodatku). W związku z tym zdiagnozowaliśmy autosomalny recesywny zespół niedoboru CD59. CD59 ulega ekspresji na wielu typach komórek, w tym komórkach krwiotwórczych, komórkach śródbłonka, neuronach i neurogliach, i reguluje układ dopełniacza poprzez hamowanie tworzenia kompleksu atakującego błonę, kompleksu C5b-9, który wyzwala uszkodzenie śródbłonka, cytotoksyczność i neurodegeneracja in vivo. Ponieważ stan pacjenta stopniowo się pogarszał, zdecydowaliśmy się na podanie ekulizumabu po otrzymaniu pisemnej świadomej zgody od jej rodziców. Uzasadni eniem leczenia ekulizumabem była znana funkcja CD59 jako inhibitor kompleksu atakującego błonę, przypuszczalnie niewystarczająca ochrona komórek nerwowych z powodu odziedziczonego niedoboru CD59 oraz znane hamowanie końcowego dopełniacza przez ekulizumab.2,3 Po szczepieniu przeciwko meningokokom, ekulizumab podawano z pojedynczą dawką nasycającą 600 mg w pierwszym tygodniu, a następnie 300 mg co drugi tydzień. Chociaż kontrola hemolizy była obserwowana po pierwszym wlewie ekulizumabu, pierwsze oznaki poprawy neurologicznej były wykrywalne tylko około 6 miesięcy po rozpoczęciu ekulizumabu. W wieku 5,5 lat (39 miesięcy po rozpoczęciu ekulizumabu) stan pacjenta znacznie się poprawił. Mogła normalnie jeść i połykać, stać i chodzić na krótkich dystansach z podporą. Jej wyższe funkcje poznawcze znacznie się zwiększyły, poprawiła się produkcja mowy i zrozumienie, a ona wypowiadała się w całych zdaniach (Tabela 1). Oprócz napadowej nocnej hemoglo binurii, ekulizumab był z powodzeniem stosowany u pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym, 4 chorobami z depozytu gęstego, opornym na zapalenie błonkoproliferacyjne zapaleniem kłębuszków nerkowych i zapaleniem nerwu wzrokowego. 5 Wrodzony niedobór CD59 może stać się kolejnym zaburzeniem na liście wskazań do ukierunkowane hamowanie dopełniacza. W szczególności, ponieważ CD59 jest niezbędnym białkiem regulatorowym do ochrony ludzkiej tkanki nerwowej, rola dopełniacza i ukierunkowane hamowanie układu dopełniacza wymaga dalszych badań w zaburzeniach neurologicznych. Britta Höchsmann, MD Niemieckie Czerwonego Krzyża Transfuzja Krwi Service Baden-Württemberg-Hessen, Ulm, Niemcy b. de Christian Dohna-Schwake, MD Szpital Uniwersytecki w Essen, Essen, Niemcy Henriette A. Kyrieleis, MD Szpital Bethanien, Moers, Niemcy Ulrich Pannicke, Ph.D. Hubert Schrezenmeier, MD University of Ulm, Ulm, Niemcy Drs. Höchsmann i Dohna-Schwake przyczyniły się w równym stopniu do tego listu. Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie. List został zaktualizowany 2 stycznia 2014 r. O godzinie. 5 Referencje1. Nevo Y, Ben-Zeev B, Tabib A, i in. Niedobór CD59 wiąże się z przewlekłą hemolizą i nawracającą polineuropatią z udziałem układu odpornościowego z udziałem dzieci. Blood 2013; 121: 129-135 Crossref Web of Science Medline 2. Singhrao SK, Neal JW, Rushmere NK, Morgan BP, Gasque P. Spontaniczna aktywacja klasycznej ścieżki i niedobór regulatorów błonowych powoduje, że ludzkie neurony są podatne na lizę dopełniacza. Am J Pathol 2000; 157: 905-918 Crossref Web of Science Medline 3. Hillmen P, Young NS, Schubert J, i in. Inhibitor dopełniacza ekulizumab w napadowej nocnej hemoglobinurii. N Engl J Med 2006; 355: 1233-1243 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 4 Legendre CM, Licht C, Muus P, et al. Inhibitor końcowy dopełniacza eku lizumab w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicow [hasła pokrewne: lekarz sportowy, endometrioza leczenie, psycholog sportu ]

[patrz też: klimakterium, bombki styropianowe, agaricus ]
[hasła pokrewne: ecomer cena, zwapnienie aorty brzusznej, spondyloza szyjna ]